tin tức công nghệ mới

Giới công nghệ của Mỹ buồn vì Donald Trump làm Tổng thống mới

636142594933333272-afp-afp-hx2-9159-1217-1478744556

“Chúng tôi cần phải có cuộc đối thoại nghiêm trọng mang tầm cỡ quốc gia về vấn đề văn hóa, các giá trị cá nhân,